Jakub Jedlička

Powerskating trenér

Skating
0%
Stickhandling
0%
Fitness
0%
Dynamic
0%